Tiến sĩ Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

19-12-2022

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

– Đối tượng người học: 

– Điều kiện xét tuyển:

– Cấu trúc chương trình:  

– Chuẩn đầu ra:

– Cơ hội việc làm: