Giới thiệu Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (CTD)

Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (CTD) là thành viên của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH), cùng với Trường Kinh doanh (COB), Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước (CELG) và Phân hiệu Vĩnh Long tạo nền tảng vững chắc cho Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đa ngành và bền vững trong 10 năm tới.

Trong tương lại, mục tiêu chiến lược của Trường Công nghệ và Thiết kế UEH là trở thành cơ sở nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo hàng đầu của Đông Nam Á và khu vực trong lĩnh vực công nghệ và thiết kế.

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn

Xây dựng môi trường học tập sáng tạo, ứng dụng thực tế trong đào tạo, nghiên cứu và truyền cảm hứng nghệ thuật cho người học và cộng đồng hành động vì sự phát triển bền vững

Sứ mệnh

Chuyển đổi Giáo dục và Nghiên cứu thông qua Công nghệ và Thiết kế vì một xã hội phát triển bền vững

Giá trị cốt lõi

Đổi mới sáng tạo

Tạo ra văn hóa đổi mới sáng tạo, nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi, chuẩn bị cho người học và các tổ chức liên quan về phát triển bền vững trong bối cảnh thực tế tại địa phương

Tích hợp

Tạo ra một nền tảng tích hợp hoặc cộng đồng khuyến khích tất cả các cá nhân và tổ chức chia sẻ, đóng góp, hành động thông qua giáo dục, nghiên cứu và cũng tham gia các hoạt động ngoại khóa để giải quyết các vấn đề xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững

Chia sẻ

Phát triển các mối quan hệ hợp tác và chia sẻ các nguồn lực, lợi ích của các bên tham gia trong trường đại học để cải thiện việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết kế

Phát triển bền vững

Trao quyền cho người học, viên chức và người lao động hành động vì sự bền vững thông qua chất lượng giáo dục, học tập suốt đời, học tập ứng dụng thực tế và nghiên cứu tích hợp

Tiên phong

Đơn vị tiên phong dẫn đầu đổi mới sáng tạo trong sự giao thoa giữa khoa học, công nghệ và nghệ thuật

Cảm hứng nghệ thuật

Truyền cảm hứng nghệ thuật, nắm bắt và sử dụng các giá trị nghệ thuật trong giao tiếp, giải quyết vấn đề và tác động đến những thay đổi xã hội