Lãnh đạo

GS.TS. Sử Đình Thành

Giám đốc UEH

Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH

TS. Park Young June

Hiệu trưởng danh dự Trường Công nghệ và Thiết kế UEH

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

Chủ tịch Hội đồng tư vấn chiến lược và chính sách UEH

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, Trường Công nghệ và Thiết kế UEH

Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo

PGS.TS. Trịnh Thùy Anh

Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH

TS. Thái Kim Phụng

Phó Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế UEH