Hướng nghiên cứu chính (Research Mainstreams) của Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (CTD)

10-02-2023

Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM về việc ban hành hướng nghiên cứu chính (Research Mainstreams) của Trường Kinh doanh (COB); Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (CELG); Trường Công nghệ và Thiết kế (CTD), Trường Công nghệ và Thiết kế UEH công bố các hướng nghiên cứu chính (Research Mainstreams) của trường như sau:

 1. Giáo dục thông minh (Smart Education)
 2. Sống thông minh (Smart Living)
 3. Kỹ năng và tri thức số trong giáo dục đại học (Digital skills and literacy in higher education)
 4. Phòng thí nghiệm thực tế (Living Lab)
 5. Toán ứng dụng trong kinh tế, kinh doanh, quản lý (Applied mathematics in economics, business and management)
 6. Thống kê ứng dụng trong kinh tế, kinh doanh, quản lý (Statistics in economics, business and management)
 7. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh tế, kinh doanh, công nghệ, thiết kế, y học, kĩ thuật, nông nghiệp (Artificial intelligence in economics, business, technology and design)
 8. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo (Artificial intelligence in education and training) 
 9. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý dữ liệu đa phương tiện: signal, time series, speech, image, video và các ứng dụng liên quan (Artificial intelligence applications for multimedia data processing: signal, time series, speech, image, video and related applications)
 10. Ứng dụng dữ liệu lớn vào kinh tế, kinh doanh, công nghệ, thiết kế, y học, kĩ thuật, nông nghiệp, xã hội (Bigdata application in economics, business, technology and design, medicine, technology)
 11. Ứng dụng dữ liệu lớn cho giáo dục và đào tạo (Bigdata application in education and training)
 12. Các nghiên cứu cơ bản liên quan đến khoa học máy tính và toán ứng dụng (Basic research in computer science and applied mathematics)
 13. Các định hướng khác theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Công nghệ và Thiết kế (Others)

Tin tức liên quan

Xem tất cả
Thông báo về việc triển khai đăng ký đề tài NCKH cấp UEH đợt 01 năm 2024 do Trường Công nghệ và Thiết kế UEH được phân cấp quản lý

1. Đối tượng đăng ký:

 • Viên chức của Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (CTD). CTD khuyến khích các giảng viên trẻ tham gia đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường. 
 • Lĩnh vực CTD khuyến khích thực hiện đối với đề tài cấp Trường năm 2024 dựa theo các hướng nghiên cứu chính đã được ban hành bao gồm: Sống thông minh (Smart Living); Khả năng phục hồi trong tương lai (A Future resilience through Smar-City lens: smart education, smart living, urban living, sustainability); Ứng dụng công nghệ trong kinh tế, kinh doanh (Applied Technology for Longevity of Business Life: FinTech, Crypto-curency, Technology Innovation, Open Innovation, Startup); Khoa học dữ liệu (Data Science); Phân tích dữ liệu và ứng dụng (Data Security; Data Analysis; Data Mining; Data Visualization; Big Data;… ); Ứng dụng toán trong các lĩnh vực của cuộc sống (Applied Mathematics for life; Simulation Methodology; Engineering Mathematics); Người máy và trí tuệ nhân tạo (Robotics & AI); Thiết kế và các lĩnh vực liên quan đến Thiết kế (Architecture; Urban Design; Graphic Design; Fashion Design; Universal Design; Product Design; Sustainable Design; Tech-driven Design; Material Design; Database Design; System Design). 

2. Loại đề tài nghiên cứu khoa học cấp UEH do CTD quản lý:

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp UEH bao gồm (1) đề tài cấp Trường và (2) đề tài nghiên cứu phát triển tình huống. 

2.1. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

 • Đề tài cấp Trường có thể viết bằng tiếng Anh và không trùng lắp với luận án, luận văn, các đề tài nghiên cứu khoa học khác đã được công bố/ nghiệm thu. 
 • Sản phẩm của đề tài cấp Trường phải được đăng trên các tạp chí trong ngành được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước tính điểm hoặc trên các tạp chí quốc tế ISSN (không thuộc các nhà xuất bản tai tiếng (predatory publisher) theo danh sách Beall, truy cập tại đường link: http://beallslist.net/. Phần thông tin tác giả của sản phẩm cần thể hiện tên cơ quan công tác/ cơ sở đào tạo là Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh hoặc University of Economics Ho Chi Minh City. 
 • Nếu sản phẩm được công bố trên tạp chí JABES, tạp chí trong ngành được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tính từ 1 điểm trở lên, tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus (có xếp hạng), ISI, ABDC hạng B trở lên, hoặc sản phẩm công bố dưới dạng chương sách chuyên khảo (book chapter/series) được xuất bản bởi các nhà xuất bản uy tín quốc tế được quỹ NAFOSTED công nhận (Springer; Elsevier; Wiley-Blackwell; Taylor and Francis; Sage; Oxford University Press; Cambridge University Press; Emerald; Macmillan Publishers; Inderscience Publishers; Edward Elgar Publishing; Degruyter; World Scientific) thì đề tài được xem là nghiệm thu (trong trường hợp này, thời điểm tạp chí nhận được bài báo được tính là thời điểm nghiệm thu đề tài và không được trước ngày ra Quyết định phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học).
 • Kinh phí do Trường cấp: 35 triệu đồng/đề tài của viên chức UEH. Nếu đề tài NCKH cấp Trường của viên chức UEH được nghiệm thu bằng sản phẩm (bài báo, chương sách chuyên khảo), mức tài trợ là 40 triệu đồng/đề tài. 
 • Nếu mức tài trợ/ thưởng tính cho sản phẩm được công bố thực tế (theo Hướng dẫn về việc xét tài trợ và thưởng cho bài báo công bố quốc tế) cao hơn mức kinh phí do Trường cấp, đề tài sẽ được tài trợ thêm phần chênh lệch. 
 • Thời gian thực hiện đề tài: tối đa 12 tháng kể từ khi Hiệu trưởng UEH hoặc (Hiệu trưởng CTD được ủy quyền) phê duyệt danh mục đề tài (được gia hạn tối đa 6 tháng). 

2.2. Đề tài nghiên cứu phát triển tình huống

 • Đề tài cấp Trường dạng tình huống có thể viết bằng tiếng Anh và không trùng lắp với luận án, luận văn, các đề tài nghiên cứu khoa học khác đã được công bố/ nghiệm thu. 
 • Đề tài cấp Trường dạng tình huống được xem như nghiệm thu khi có sản phẩm công bố trên các tạp chí Scopus hoặc các nhà xuất bản uy tín quốc tế được quỹ NAFOSTED công nhận (Springer; Elsevier; Wiley-Blackwell; Taylor and Francis; Sage; Oxford University Press; Cambridge University Press; Emerald; Macmillan Publishers; Inderscience Publishers; Edward Elgar Publishing; Degruyter; World Scientific). Trong trường hợp này, thời điểm tạp chí nhận được bài báo được tính là thời điểm nghiệm thu đề tài và không được trước ngày ra Quyết định phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học. 
 • Kinh phí do Trường cấp: 35 triệu đồng/đề tài của viên chức UEH. Nếu đề tài NCKH cấp Trường của viên chức UEH được nghiệm thu bằng sản phẩm (bài báo, chương sách chuyên khảo), mức tài trợ là 40 triệu đồng/đề tài. 
 • Nếu mức tài trợ/thưởng tính cho sản phẩm được công bố thực tế (theo Hướng dẫn về việc xét tài trợ và thưởng cho bài báo công bố quốc tế) cao hơn mức kinh phí do Trường cấp, đề tài sẽ được tài trợ thêm phần chênh lệch. 
 • Thời gian thực hiện đề tài: tối đa 12 tháng kể từ khi Hiệu trưởng hoặc (Hiệu trưởng CTD được ủy quyền) phê duyệt danh mục đề tài (được gia hạn tối đa 6 tháng). 

3. Cách thức và thời gian thực hiện

 • Viên chức CTD thực hiện thuyết minh đề tài truy cập vào hệ thống dashboard/mục Quản lý khoa học hoặc vào đường link: http://qlkh.ueh.edu.vn, chọn mục Thuyết minh đề tài để thực hiện thuyết minh đề tài và chỉnh sửa thuyết minh theo góp ý của các phản biện kín và độc lập.
 • Thời gian thực hiện thuyết minh đề tài: Trước ngày 20/02/2024

4. Tiến độ xét duyệt đề tài (dự kiến)

15-30/12/2023

Trình kế hoạch và quy trình quản lý đề tài NCKH với Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Công nghệ và Thiết kế

03/01/2024

Ban hành thông báo đăng ký đề tài NCKH

20/02/204

Hạn cuối nộp thuyết minh đề tài

21/02 – 28/02/2024

Họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Công nghệ và Thiết kế sơ duyệt hồ sơ đề tài NCKH

01/03 – 28/3/2024

Phân công phản biện và hoàn tất công tác phản biện, chỉnh sửa

29/3 – 05/4/2024

Trình kết quả phản biện, chỉnh sửa với Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Công nghệ và Thiết kế

05/4 – 20/4/2024

Thông báo kết quả tuyển chọn đề tài và tổ chức thực hiện theo Quy định số 2078/QyĐ-ĐHKT-QLKHHQT ngày 06 tháng 7 năm 2023 về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổng hợp – Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (Trần Hoàng Thanh Phương, email: phuongtht@ueh.edu.vn, điện thoại: 028.38530830 (ext. 117) – 0908.542.664).

Xem chi tiết
Thông báo về việc triển khai đăng ký đề tài NCKH cấp UEH năm 2022 do Trường Công nghệ và Thiết kế UEH được phân cấp quản lý
 1. Đối tượng đăng ký
 • Viên chức của Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (CTD)
 • Lĩnh vực CTD khuyến khích thực hiện đối với đề tài cấp Trường năm 2022 dựa theo các hướng nghiên cứu chính đã được ban hành bao gồm: Sống thông minh (Smart Living); Khả năng phục hồi trong tương lai (A Future resilience through Smar-City lens: smart education, smart living, urban living, sustainability); Ứng dụng công nghệ trong kinh tế, kinh doanh (Applied Technology for Longevity of Business Life: FinTech, Crypto-curency, Technology Innovation, Open Innovation, Startup); Phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Data Analytics, Big Data and AI for different fields); Ứng dụng toán trong các lĩnh vực của cuộc sống (Applied Mathematics for life; Simulation Methodology; Engineering Mathematics).
 1. Loại đề tài nghiên cứu khoa học cấp UEH do CTD quản lý
 • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp UEH bao gồm (1) đề tài cấp Trường và (2) đề tài nghiên cứu phát triển tình huống.
 1. Đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp UEH trọng điểm: Đề tài này sẽ do Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế UEH quản lý và mở rộng cho tất cả viên chức UEH.
 1. Cách thức và thời gian thực hiện
 • Viên chức CTD thực hiện thuyết minh đề tài truy cập vào hệ thống dashboard/mục Quản lý khoa học hoặc vào đường link: http://qlkh.ueh.edu.vn, chọn mục Thuyết minh đề tài để thực hiện thuyết minh đề tài và chỉnh sửa thuyết minh theo góp ý của các phản biện kín và độc lập.
 • Thời gian thực hiện thuyết minh đề tài: Trước ngày 25/8/2022.
 1. Tiến độ xét duyệt đề tài (dự kiến)
27/07/2022 Trình kế hoạch và quy trình quản lý đề tài NCKH với Thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Công nghệ và Thiết kế
28/07/2022 Ban hành thông báo đăng ký đề tài NCKH
25/08/2022 Hạn cuối nộp thuyết minh đề tài
05 – 09/09/2022 Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo sơ duyệt hồ sơ đề tài NCKH
10/09 – 07/10/2022 Phân công phản biện và hoàn tất công tác phản biện, chỉnh sửa
14/10/2022 Thông báo kết quả tuyển chọn đề tài và tổ chức thực hiện

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổng hợp – Trường Công nghệ và Thiết kế UEH (Trần Hoàng Thanh Phương, email: phuongtht@ueh.edu.vn, điện thoại: 028.38530830 (ext. 117) – 0908.542.664).

(Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

Xem chi tiết