Lĩnh vực hợp tác

Phát triển các mối quan hệ hợp tác, chia sẻ nguồn lực và lợi ích để cải thiện việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu ứng dụng công nghệ và thiết kế

Kết nối đào tạo gắn liền thực tiễn
  • Chương trình Thực tập/Học kỳ doanh nghiệp
  • Tham quan doanh nghiệp
  • Chuyên gia chia sẻ thực tế, đào tạo kỹ năng
  • Cùng xây dựng, đánh giá chương trình đào tạo
  • Chia sẻ tri thức đến Doanh nghiệp
  • Chương trình hợp tác đào tạo

Kết nối thực hiện nghiên cứu, dự án
  • Tham gia hoặc hỗ trợ, tư vấn thực hiện các dự án thực tế
  • Phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chung hoặc những chủ đề cộng đồng quan tâm
Kết nối thu hút nguồn nhân lực
  • Phối hợp tổ chức buổi định hướng nghề nghiệp
  • Lan tỏa thương hiệu tuyển dụng của doanh nghiệp