Kết nối thu hút nguồn nhân lực

26-10-2022
  • Phối hợp tổ chức buổi định hướng nghề nghiệp
  • Lan tỏa thương hiệu tuyển dụng của doanh nghiệp