Kết nối đào tạo gắn liền thực tiễn

26-10-2022
  • Chương trình Thực tập/Học kỳ doanh nghiệp
  • Tham quan doanh nghiệp
  • Chuyên gia chia sẻ thực tế, đào tạo kỹ năng
  • Cùng xây dựng, đánh giá chương trình đào tạo
  • Chia sẻ tri thức đến Doanh nghiệp
  • Chương trình hợp tác đào tạo