PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt

08-11-2022

Chủ tịch Hội đồng tư vấn chiến lược và chính sách UEH

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và đào tạo, Trường Công nghệ và Thiết kế UEH

Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo