ThS. Trương Việt Phương

19-12-2022

Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Công nghệ thông tin – Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh