ThS. Nguyễn Thảo Nguyên

18-12-2022

Phó Trưởng bộ môn Thống kê – Phân tích dữ liệu – Khoa Toán – Thống kê