ThS. Bùi Xuân Huy

18-12-2022

Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Hệ thống thông tin – Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh