Cử nhân Đại học chính quy Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm (Khối ngành xa) (Văn bằng 2)

19-12-2022

Kỹ thuật phần mềm

– Đối tượng người học: 

  • Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục đại học Việt Nam cấp.
  • Người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp: Văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.