Cử nhân Đại học chính quy chương trình Thương mại điện tử (Chương trình Chuẩn)

19-12-2022

Thương mại điện tử

Chương trình đào tạo Thương mại điện tử (TMĐT) tại UEH được xây dựng theo chuẩn tiên tiến quốc tế với mục tiêu đào tạo cử nhân ngành TMĐT có kiến thức toàn diện về TMĐT, có chuyên môn, năng lực và kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội trong thời đại mới. Chương trình đào tạo trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia vào hoạch định chiến lược, tổ chức thực hiện, triển khai và kiểm soát toàn bộ quá trình kinh doanh TMĐT của doanh nghiệp; biết cách xây dựng giải pháp và khai thác các nền tảng công nghệ thông tin để phục vụ hoạt động kinh doanh điện tử; đồng thời biết cách quảng bá sản phẩm, dịch vụ cũng như thương hiệu của doanh nghiệp trên môi trường số hóa.

Mã đăng ký xét tuyển: 7340122

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 (Toán hệ số 2)

– Đối tượng người học:

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

– Điều kiện xét tuyển:

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

– Cấu trúc chương trình:

Kiến thức giáo dục đại cương: 50 tín chỉ

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Luật kinh doanh
 • Ngoại ngữ
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 63 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành
 • Toán dùng trong Tin học
 • Cơ sở công nghệ thông tin
 • Dịch vụ mạng Internet
 • Cơ sở lập trình
 • Cơ sở dữ liệu
 • Khoa học dữ liệu
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Thương mại diện tử
 • Marketing căn bản
 • Quản trị học
 • Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Quản trị quan hệ khách hàng
Kiến thức chuyên ngành
 • Phân tích nghiệp vụ
 • Phân tích thiết kế hệ thống
 • Công nghệ Thương mại điện tử
 • Phát triển ứng dụng Thương mại điện tử
 • Bảo mật thông tin trong Thương mại điện tử
 • Khai phá dữ liệu
 • Business Intelligence
 • Phát triển ứng dụng Mobile
 • Giới thiệu Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp
 • Hệ thống thanh toán điện tử
 • Dữ liệu lớn và ứng dụng
 • Chiến lược kinh doanh Thương mại điện tử
 • Quản trị dự án Thương mại điện tử
 • Nghiên cứu Marketing
 • Digital Marketing
 • Phân tích dự án đầu tư
 • Luật Thương mại điện tử
Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
Tổng số tín chỉ: 123 tín chỉ
– Chuẩn đầu ra:
1. Kiến thức (Knowledge)
 • Hiểu những kiến thức nền tảng về kinh tế xã hội, khoa học chính trị và pháp luật trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn Việt Nam
 • Hiểu những kiến thức nền tảng về hệ thống thông tin, công nghệ thông tin phục vụ cho việc triển khai các hoạt động thương mại điện tử của doanh nghiệp
 • Hiểu những kiến thức nền tảng về hoạt động kinh doanh và chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp trong môi trường số
 • Hiểu những kiến thức về nghiên cứu thị trường, tiếp cận thị trường và phân tích nhu cầu, hành vi khách hàng trực tuyến
 • Áp dụng những kiến thức về phương pháp xây dựng chiến lược và các giải pháp kinh doanh điện tử cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân
 • Áp dụng những kiến thức về phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai và quản trị các hệ thống thông tin ứng dụng trong thương mại điện tử
 • Áp dụng những kiến thức về tổng hợp, phân tích dữ liệu và báo cáo quản trị nhằm hỗ trợ ra quyết định trong thương mại điện tử

2. Kỹ năng (Skills)

 • Thuần thục việc xây dựng chiến lược và lập kế hoạch kinh doanh thương mại điện tử
 • Thuần thục việc phân tích, thiết kế, xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin trong thương mại điện tử
 • Thuần thục việc triển khai và quản trị hoạt động thương mại điện tử trong doanh nghiệp
 • Thuần thục việc tổng hợp, phân tích dữ liệu nhằm đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh và ra quyết định trong thương mại điện tử
 • Thích ứng việc khởi nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử
 • Thiết lập năng lực ngoại ngữ theo quy định: đạt chứng chỉ TOIEC 500

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

 • Khả năng ứng xử có trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội; kỷ luật, hợp tác, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc
 • Khả năng ứng xử và trách nhiệm trong làm việc nhóm và hướng dẫn, giám sát những người khác trong nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao
 • Coi trọng giá trị và có tư cách đạo đức tốt trong công việc và cuộc sống

Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

– Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại điện tử có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Chuyên viên tại các doanh nghiệp cung cấp giải pháp thương mại điện tử.
 • Chuyên viên tại các tổ chức, các đơn vị kinh doanh có triển khai hoạt động thương mại điện tử.
 • Nhà quản trị hoạt động Marketing điện tử (E-Marketing) tại các đơn vị kinh doanh.
 • Chuyên viên hoặc quản lý tại các cơ quan nhà nước chuyên quản lý hoạt động thương mại điện tử.
 • Nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành Thương mại điện tử tại các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp