Cử nhân Đại học chính quy chương trình Kỹ thuật phần mềm (Chương trình Chuẩn)

19-12-2022

Kỹ thuật phần mềm

Chương trình Kỹ thuật phần mềm đào tạo cử nhân nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên môn; có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn của một chuyên viên hoặc quản lý trong lĩnh vực công nghệ phần mềm như nắm bắt và phân tích nhu cầu thực tế (phân tích hệ thống, lập kế hoạch dự án phần mềm, phân tích yêu cầu), phát triển phần mềm (thiết kế phần mềm, lập trình, kiểm thử),… Bên cạnh đó, sinh viên luôn được trao dồi kiến thức chuyên môn, nâng cao tay nghề, đồng thời được liên kết chặt chẽ với nhiều tổ chức, doanh nghiệp liên quan nhằm bám sát thực tế, liên tục cập nhật các chuẩn, công nghệ mới nhất để nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập, đồng thời đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Mã đăng ký xét tuyển: 7480103

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 (Toán hệ số 2)

– Đối tượng người học:

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông.

– Điều kiện xét tuyển:

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

– Cấu trúc chương trình:

Kiến thức giáo dục đại cương: 48 tín chỉ

 • Triết học Mác-Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác-Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Ngoại ngữ
 • Kinh tế vi mô
 • Kinh tế vĩ mô
 • Toán dành cho kinh tế và quản trị
 • Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh
 • Luật kinh doanh
 • Nguyên lý kế toán
 • Kỹ năng mềm
 • Khởi nghiệp kinh doanh
 • Khoa học dữ liệu

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 66 tín chỉ

Kiến thức Cơ sở ngành

 • Toán dùng trong Tin học
 • Cơ sở công nghệ thông tin
 • Cơ sở lập trình
 • Cơ sở dữ liệu
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Mạng máy tính
Kiến thức chuyên ngành (bắt buộc)
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Phát triển ứng dụng Desktop
 • Phát triển ứng dụng Web
 • Phát triển ứng dụng Mobile
 • Thiết kế giao diện
 • Phân tích thiết kế hệ thống
 • Công nghệ phần mềm
 • Đảm bảo và kiểm soát chất lượng phần mềm
 • Quản lý dự án công nghệ thông tin
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Máy học
 • Khai phá dữ liệu
 • Công nghệ và đổi mới
Kiến thức chuyên ngành (tự chọn)
 • Kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ
 • Điện toán đám mây
 • Business Intelligence
 • ERP trong quản trị mua hàng và phân phối
 • Thương mại điện tử
 • An ninh thông tin
 

Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ

 • Khóa luận/Học kỳ doanh nghiệp

Tổng số tín chỉ: 124 tín chỉ

– Chuẩn đầu ra:

1. Kiến thức:
 • Hiểu về lý luận kinh tế, chính trị, xã hội, toán ứng dụng, thống kê, quản trị và pháp luật trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn Việt Nam.
 • Hiểu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin làm nền tảng cho việc phát triển các hệ thống phần mềm trong tổ chức.
 • Hiểu về phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và kinh doanh trong tổ chức.
 • Áp dụng các phương pháp, quy trình xây dựng các hệ thống phần mềm phục vụ việc quản lý và kinh doanh của tổ chức.
 • Phân tích, thiết kế và lập trình để phát triển và bảo trì các hệ thống phần mềm trong tổ chức.
 • Áp dụng kiến thức quản lý dự án CNTT.
 • Khai thác và phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong doanh nghiệp.
 • Hiểu về xu hướng công nghệ và đổi mới trong tương lai.
2. Kỹ năng:
 • Thuần thục các kỹ năng phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử các hệ thống phần mềm.
 • Thuần thục các kỹ năng triển khai và quản lý các dự án phần mềm cho doanh nghiệp.
 • Thuần thục việc ứng dụng các công cụ phần mềm vào việc khai thác, phân tích dữ liệu doanh nghiệp.
 •  Khả năng tư vấn giải pháp xây dựng các hệ thống phần mềm cho các doanh nghiệp.
 • Có tư duy sáng tạo để tiếp tục nghiên cứu các ngôn ngữ lập trình mới thích ứng với sự phát triển của công nghệ phần mềm.
 • Thuần thục khả năng giao tiếp, làm việc với các chuyên gia nước ngoài, và tham gia xây dựng và phát triển phần mềm cho các công ty trong và ngoài nước.
 • Thuần thục kỹ năng làm việc nhóm
 • Thiết lập năng lực ngoại ngữ theo qui định: chứng chỉ TOEIC 500
3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
 • Khả năng ứng xử có trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội; kỷ luật, hợp tác, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc
 • Khả năng ứng xử và trách nhiệm trong làm việc nhóm và hướng dẫn, giám sát những người khác trong nhóm thực hiện nhiệm vụ được giao
 • Coi trọng giá trị và có tư cách đạo đức tốt trong công việc và cuộc sống
Ngoài những chuẩn đầu ra trên, sinh viên tốt nghiệp đạt các chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng như sau:
 • Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam, đạt TOEIC 500
 • Đạt chứng chỉ tin học IC3 (Internet and Computing Core Certification)
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục thể chất
 • Đạt chứng chỉ Giáo dục quốc phòng

– Cơ hội việc làm:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phần mềm có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Chuyên viên phân tích, thiết kế, lập trình, quản trị, bảo trì các phần mềm trong kinh doanh và quản lý tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong kinh doanh và quản lý tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Giảng dạy các môn học về ngành kỹ thuật phần mềm trình độ đại học.